Toekomst IJmeer

De gedachtenvorming rondom de toekomstige ontwikkeling van het IJmeer / Markermeer is in volle gang. Op zowel Rijks- als provinciaal niveau wordt er hard gewerkt aan de inventarisatie van de bestaande plannen en ontstaan eerste gedachten over de ontwikkeling in de toekomst. De bijdragen van deelnemers aan de 7e Eo Wijersprijsvraag hebben zeker bijgedragen aan het entameren van de discussie. In het najaar van 2006 heeft er al een vakdebat plaatsgevonden tussen de winnaars van de prijsvraag en de opstellers van de Toekomstverkenning IJmeer.

Lees ook: het juyrapport 7e prijsvraag, de publicatie Een ander IJsselmeergebied van de gelijknamige projectgroep in opdracht van de Directeuren-Generaal van het ministerie VenW en ondersteund door de ministeries van VROM en LNV en het Perspectief van Pampus. Perspectief van Pampus
Op 13 juli 2007 kwamen 57 vakgenoten op het eiland Pampus bijeen. Dit op uitnodiging van het college van rijksadviseurs en de Eo Wijersstichting. Zij deelden hun kennis en inzichten met het oog op een duurzame ontwikkeling van het natte hart van de Noordvleugel. Zij kwamen tot de volgende verklaring, gericht aan zichzelf en aan de verantwoordelijke bestuurders: het Perspectief van Pampus:
 1. Kennisvragen en het omgaan met onzekerheid
  • Er bestaat voldoende kennis in ons land om de meeste kennisvragen, die spelen in het kader van de vier natte hart projecten binnen enkele maanden te kunnen beantwoorden.
  • Op korte termijn komen er belangwekkende studies van RIZA/Deltaris naar buiten met inzichten over (de aanpak van) het droogtevraagstuk en de ecologische consequenties van het niets doen aan de kwaliteit van het IJmeer (nul optie).
  • Een tot nu toe onderschatte bron van kennis zijn de ervaringen met bestaande projecten (zoals de Oostvaardersplassen, IJburg , de oeverwerken voor Waterland). Ook bij nieuwe projecten moeten we monitoren, want: we zullen al doende moeten leren.
  • Het kennismanagement van de vier projecten kan beter: er valt veel kennis te delen, toe te passen en te testen. Een zware professional zou voor alle vier de projecten de kennisvragen en kennisbronnen bijeen moeten brengen en leemtes (denk aan de consequenties van compartimentering voor de veiligheid en de zoetwatervoorraad en aan de consequenties van buitendijks bouwen in IJmeer/Markermeer) in kaart moeten brengen.
  • De vier projecten zouden op korte termijn een complete set van reële alternatieven moeten opleveren (zowel natuur als stadsontwerp, incl. fasering). Die alternatieven zullen vervolgens moeten worden doorgerekend voor zowel groene, blauwe als rode (incl. recreatie) aspecten. De belangrijkste kennisvragen betreffen immers dimensionerings vragen (effecten van het al of niet compartimenteren, peilverhoging, verlaging dan wel flexibilisering, meer of minder verstedelijking op de verschillende schaalniveaus).
  • Een complete set van alternatieven is tevens noodzakelijk om tot een goed onderbouwde Nederlandse interpretatie van het Natura 2000 beleid te kunnen komen. Pas als het eigen verhaal staat is een goed gesprek "met Brussel" zinvol. Hiermee moet tempo worden gemaakt.
 2. Het perspectief voor dit deel van de Randstad
  • De natuurpotentie van de Nederlandse delta, als onderdeel van de Europese keten van waterrijke gebieden is gigantisch. Door een ondubbelzinnige en ambitieuze keuze voor natuurontwikkeling (de otter moet terug!) in het natte hart (Markermeer/IJmeer) ontstaat het perspectief op een aaneengesloten natuurgebied, waarin Oostvaardersplassen, Waterland en het Vechtplassengebied robuust worden verbonden. Dit in combinatie met de versterking van het IJsselmeer als zoetwaterreservoir voor ons hele land.
  • Niets doen is geen optie, omdat er sowieso in natuur- en waterkwaliteit geïnvesteerd moet worden om aan Natura 2000 en aan de Kaderrichtlijn Water te voldoen. Dat vraagt beheersmaatregelen, die gericht zijn op het ontstaan van een toekomstbestendig ecologisch en watersysteem.
  • Het natte hart van de Noordvleugel vormt voor de Randstad één van de belangrijkste kansen om tot internationale topregio te kunnen transformeren. Natuur- en landschapsbeleving, water- en oeverrecreatie en vervoer over water kunnen daarbij een grote vlucht nemen. De (spelende) mens zal bij het plannen maken voor de Noordvleugel steeds centraal moeten staan.
  • De verstedelijkingsopgave voor de Noordvleugel blijft de komende decennia aanzienlijk. Alle betrokken overheden zijn het er over eens, dat die stedelijke ontwikkeling zal moeten worden geconcentreerd in de zone Haarlemmermeer-Amsterdam-Almere.
  • Voor de toekomst van de Noordvleugel is een hoogwaardig en gevarieerd aanbod van woon- en werk- en vrije tijdslocaties noodzakelijk. Dat betekent per definitie duurzaam (en dus klimaat neutraal en leefbaar). Verschillende vormen van aan het water wonen, werken en recreëren past goed bij de waterrijke identiteit van de Noordvleugel.
  • Door de verstedelijkingsopgave Amsterdam-Almere in te passen in het geschetste groen/blauwe perspectief voor het IJmeer/Markermeer ontstaat een uniek ontwikkelingsconcept met internationale uitstraling, een "deltametropool" waardig.
 3. Concrete (=zichtbare) actie op korte termijn
  • Er kan en moet al op korte termijn worden geïnvesteerd in groen/blauwe kwaliteit, in nieuwe vooroevers, ondiepten, baggerputten en geulen (om iets te doen aan het nu te eenvormige slibgehalte).
  • De financiële middelen voor enkele proefprojecten is door het rijk gereserveerd en toegezegd. "Morgen" zou de aanbesteding door de "Natuurfabriek" kunnen starten.
  • Bij de aanpassing van de Houtribdijk en de Markermeerdijken kan direct rekening worden gehouden met het geschetste perspectief voor het natte hart.
  • In het verlengde van de ervaringen bij IJburg kan verder worden geëxperimenteerd met verschillende vormen van vooroevers, ondiepten en luwtedammen.
 4. Vormgeving van het beleidsproces
  • Het zou geweldig helpen als de verantwoordelijke bestuurders op korte termijn (informeel, waarom niet op Pampus?!) samen zouden komen om tot een gedeeld (inhoudelijk en procedureel) perspectief en tot concrete afstemmingsafspraken te komen.
  • Dat kan prima in het kader van de organisatie van het urgentieprogramma Randstad (met de bestuurlijke trekkers van het Markermeer/IJmeer, Almere-Pampus en OV-SAAL, aangevuld met de staatssecretaris van V&W en de ministers van V&W, LNV en VROM).
  • Op Pampus is besloten dat voortaan de vier projectleiders gestructureerd contact zullen hebben.
  • Er moet een echt open publiek proces worden ontworpen voor - als het even kan- de vier projecten gezamenlijk. Daarbij is veel aandacht nodig voor het verhaal (waarbij de woorden nauw luisteren) en voor een eerlijke beschrijving van reële alternatieven. En ook de timing luistert nauw (dwz: in een vroeg stadium, waarin nog beïnvloeding mogelijk is). Ook hier is tempo maken geboden.

Pampus, 13 juli 2007: Hans Leeflang (voorzitter Eo Wijers-stichting)

<h1>eowijers.nl sitemap:</h1> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1090">Voorpagina</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1032">Nieuws</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1094">Prijsvragen</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1124">Hoe verloopt een Eo Wijers-prijsvraag?</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1169">2014-2015: Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1217">Plananalyse RUG 10e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1216">Film: Van droom naar daad</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1215">Vier beste inzendingen: het vervolg</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1214">Magazine Naar een energieneutrale Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1213">Presentatie CleantechLab bestuur Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1210">Uitkomsten Atelier Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1211">Slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1205">Prijsuitreiking 11 september, Deventer</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1207">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1203">Tentoonstelling 24x energieneutraal</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1204">Reizende tentoonstelling Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1191">Prijsvraagbrochure Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1197">Verslag Transitiemarkt 16 januari 2015</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1193">Verslag Transitiemarkt 12 december 2014</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1194">Video Prijsvraagopgave: 'Kado aan de regio'</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1196">Cleantech regio Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1198">Nieuwsbrief en LinkedIn-groep</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1189">Jury Eo Wijers-prijsvraag</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1199">Interview Yttje Feddes en Hans Leeflang</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1195">Informatiebundel Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1192">Inschrijven voor de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1188">Kandidatenbundel 'Stedelijke Regio's in transitie'</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1187">Bekendmaking Prijsvraagregio 4 september 2014</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1181">Tiende prijsvraag 'Stedelijke regio's in transitie</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1184">Vierde werkconferentie 22 mei 2014</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1183">Derde werkconferentie 27 maart 2014</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1182">Tweede werkconferentie 23 januari 2014</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1180">Eerste werkconferentie 14 november 2013</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1176">planning werkconferenties 2013-2014</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1172">Startbijeenkomst 20 juni 2013</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1138">2011-2012: VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1177">Klankbordgroep bijeenkomst 5 juli 2013</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1158">Uitslag Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1175">Sociale media in prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1178">Prijsvraag in beeld: documentaire over 9e Eo Wijer</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1165">Plananalyse</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1162">Slotconferentie 31 mei 2012</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1164">Juryrapport </a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1161">Analyse van de plannen</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1148">Verslag Veenmarkt, 6 september 2011</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1153">Verslag Veenmarkt, 12 oktober 2011</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1156">Virtuele Veenmarkt</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1149">Prijsvraagbrochure</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1150">Prijsvraagdocumenten voor deelnemers</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1152">Vragen en antwoorden</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1186">Kandidatenbundel 9e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1209">Gedachten over krimpopgave Veenkolonien</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1151">Werkconferenties 2010/2011</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1157">Eindejaarsconferentie 7 dec 2011</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1144">Verslag manifestatie, 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1141">Manifestatie 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1142">Aanmeldingsformulier</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1143">Manifestatie 20 januari 2011</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1130">Startconferentie 22 januari 2010</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1132">Werkconferentie 23 april 2010</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1133">Werkconferentie 17 juni 2010</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1134">Werkconferentie 2 september 2010</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1135">Werkconferentie 19 november 2010</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1131">Organisatie ronde 2010-2011</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1139">Vak- en Streekjury 2011-2012 </a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1159">Stellingen van de vakjury</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1201">Artikel energietransitie n.a.v. 9e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1077">2008-2009: Deltapoort en Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1122">Deltapoort na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1123">Vechtstreek na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1083">Inzendingen Deltapoort</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1121">Inzendingen Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1119">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1116">Streekjury's</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1113">Brochure en wedstrijdprogramma (download)</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1089">Werkconferenties Prijsvraagronde 2008</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1038">2006: ... tegen de stroom in en met de stroom mee</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1067">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1070">Jury</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1072">Prijsuitreiking</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1106"><b>Toekomst IJmeer/ Perspectief van Pampus</b></a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1202">Oplevering Essche Stroom</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1179">Gedachtegoed 7e prijsvraag werkt door</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1137">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1040">2001: Grenzeloze beweging</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1062">1998: Wie is er bang voor het lege programma?</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1063">1995: Inside Randstad Holland</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1064">1991: Het Stromende Stadsgewest</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1065">1989: Stad en Land op de Helling</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1066">1985: Nederland Rivierenland</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1053">Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1059">Doelstelling</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1060">Resultaten en geschiedenis</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1100">Organisatie</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1061">Bestuur</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1102">Vakjury</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1096">Secretariaat</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1099">Het Bureau</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1092">Vrienden van Eo Wijers</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1027">Publicaties</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1109">Publicaties van stichting</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1166">Plananalyse prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1163">Juryrapport Prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1036">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1073">Publicaties over stichting</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1168">Artikelen</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1154">Ontwerpen aan de regio</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1117">Een kwart eeuw Eo Wijers-stichting</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1218">Essay: Ontwerpen in de regio</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1219">Advies Kwartiermakers Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1093">Persberichten</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1212">Persbericht 'CleanTechLab opgericht'</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1208">Prijsuitreiking Stedendriehoek 11 september 2015 </a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1136">Hans Leeflang spreekt op BNSP congres</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1145">Prijsvraag 2011-2012: Veenkolonien</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1023">Contact</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1080">Adresgegevens</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1082">Disclaimer</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />