Tweede werkconferentie over organisatie van het proces

 

 

17 juni vond in KAdE cafe in Amersfoort de tweede werkconferentie plaats in de reeks van de 9e prijsvraagronde.

De tweede werkconferentie begon met een lunch aan zeven tafels, allemaal goed bezet met bestuurders, beleidsmedewerkers, bouwmeesters en projectleiders uit de zeven regio’s. Velen zijn al bekend zijn met de Eo Wijers-stichting en haar prijsvragen. Sommigen hebben als student nog meegedaan aan eerdere prijsvragen. Anderen maken voor de eerste keer mee wat zo’n prijsvraagtraject betekent. Ze worden bijgepraat door bestuursleden en het bureau van de stichting. Het is bijzonder hoe het netwerk van de stichting de afgelopen 25 jaar vervlochten is geraakt door de wereld van mensen die betrokken zijn bij de ruimtelijke planvorming.  Het is een netwerk dat – dwars door hiërarchische en ambtelijke structuren heen - op ruimtelijke kwaliteit en creativiteit is gericht.

 

 

Welkom door Hans Leeflang

 

 

Er zijn na de vorige bijeenkomsten in januari en april nog zeven regio's die meedingen naar prijsvraagdeelname. Vooral de regio's in de rand van Nederland lijken de integrale gebiedsontwikkeling ten aanzien van krimp en energietransitie op de agenda te hebben gezet.

Leeflang memoreert dat deze conferentie plaats heeft in het nieuwe gebouw dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed huisvest en dat dat één van de tien grote projecten was in de derde architectuurnota. Dat is heel toepasselijk, want ook in die nota stond ruimtelijke kwaliteit centraal. 

Deze tweede werkconferentie staat in het teken staan van de organisatie van het proces: stakeholders en strategie. De volgende bijeenkomst draait om het geldverdienend vermogen van de ruimtelijke ingrepen. Willem Verbaan en Roel Bol zijn de experts die dan een inleiding zullen verzorgen. Op de laatste werkconferentie van dit jaar gaat het om het concretiseren van een prikkelende prijsvraagopgave voor ontwerpend Nederland.

Ook vandaag zullen enkele experts een inspirerend verhaal presenteren. Leeflang zal ze later aankondigen, maar eerst roept hij van iedere regio iemand naar voren om te vragen of ze kernachtig hun hoofdprobleem willen formuleren en of ze al een vaandeldrager voor de prijsvraag in hun regio hebben gevonden. Verder wil Leeflang weten of de regio’s speciale vragen aan de experts hebben.

 

Zeven interviews

 

De één boegbeeld op een ruimteschip...

Na handopsteken blijkt ongeveer de helft van het publiek voor het eerst deel te nemen aan de voorbereidende bijeenkomsten van de 9e prijsvraag. Zo ook William Moorlag, gedeputeerde van de provincie Groningen en boegbeeld voor de regio Eemsdelta. In deze regio speelt krimp al een tijdje en de sloop van woningen is daar een tastbaar resultaat van, zo legt dhr. Moorlag uit. In schril contrast met de krimp staat de enorme investeringen rondom de Eemshaven vanuit energieopwekking. De Eemshaven lijkt als een ruimteschip neergedaald in het verder agrarische Noordoost-Groningen. Daarnaast biedt de Waddenzee een aangename ecologische kwaliteit in het gebied. Er is behoefte aan ruimtelijke organisatie van impactvolle claims, aangepast aan de spankracht van het gebied en de bewoners. Een aantrekkelijk landschap zorgt ervoor dat mensen in de regio blijven wonen.

Het vormt een bestuurlijke opgave hoe een en ander met de bestaande ontwikkelingen te sporen valt. Voor Delfzijl is een aparte maatschappij opgericht en de provincie werkt met vier gemeenten aan een regionale gebiedsvisie. De provincie beschikt daarbij over een eigen ontwerpatelier, maar expertise van buitenaf, zoals vanuit de Eo Wijers-prijsvraag, is van harte welkom. De ontwikkelingen gaan echter razendsnel en men zal hard moeten lopen om op de rijdende trein te kunnen springen, hoewel de prijsvraag geen doel op zich is en dit voortraject al kan bijdragen.

 

 ...voor de ander nog te ver van zijn bed

Miranda Reitsma, provinciaal bouwmeester in Noord-Holland, ziet diverse overeenkomsten met de Kop van Noord-Holland. Noord-Holland kent veel dynamiek, maar er is weinig samenhang, zodat de meerwaarde van een goede ruimtelijke organisatie nog onvoldoende tot haar recht komt. Meer optimale benutting is te vinden in de energie die de glastuinbouw produceert in haar kassen of de kennis van off-shore technologie in Den Helder. Helaas kent de regio een migratie naar buiten van kennis die voor deze en andere zaken van belang is. 

De Kop lijdt voor een deel aan een imagoprobleem: door de ligging, de leegte van het landschap en de onaantrekkelijkheid van Den Helder denken veel mensen dat het ver weg is. Wat voor type bereikbaarheid is op regionale en nationale schaal gewenst?  Onderdeel van het probleem is dat het door bestuurders te weinig als regionaal probleem wordt gezien.

 

 Durven kiezen

In Parkstad worden partners gezocht die de opgave oppakken, en daarbij moet niet alleen aan de overheid worden gedacht, maar ook aan corporaties en ontwikkelaars, legt Andy Dritty, wethouder in Landgraaf en lid van het Parkstadbestuur, uit. "Je moet niet blijven hangen in een kip-ei-verhaal, maar durven kiezen." De kern van de opgave is de sloop van meer dan tienduizend woningen naar aanleiding van de bevolkingskrimp in samenhang met de inzet van een economische agenda. De ruimte die met de sloop van de woningen vrijkomt kan niet allemaal in gebruik worden genomen als park of speelplek: wat doe je met die ruimte? Kan in de nieuwe openbare ruimte geld worden verdiend met energie, zoals deze regio historisch betaamd

 

 Toch weer de wateropgave

Voor Waterpoort voert Ronald Kramps deze keer nog het woord. De volgende keer hoopt men met een boegbeeld te verschijnen. Gedeputeerde Ruud van Heugten of Joost Schrijnen worden gepolst voor zo’n trekkersrol.

Vooral de wateropgave speelt in deze regio. Dat was de thematiek die in vorige prijsvragen van de stichting al uitgebreid aan de orde is geweest. In dit gebied valt te denken aan borging van voldoende zoet water, berging van pieken en de omvorming naar een zout Volkerak. Wat is de meerwaarde van de ingrepen op het vlak van het water voor het 'land'? Welke belangen kun je meekoppelen? Krimp speelt op de achtergrond wel een (kleine) rol. De ruimtelijke koppeling van energietransitie aan de wateropgave is zeker aan de orde.

 

Binden van partijen

Net als Waterpoort ligt Venlo op een belangrijke economische as, met de A73 en A67 als belangrijkste infrastructuur en aantrekkende krachten. Twan Beurskens, wethouder van Venlo ziet nog een uitdaging in het binden van de verschillende partijen. Kennis is van minder belang: het draait vooral om kennismanagement.

Hoe stem je aanstormende ontwikkelingen af op bestaande structuren, zodat de grote volumes in een kwaliteitrijke, robuuste structuur een plaats kunnen vinden, én inwoners van de regio meeprofiteren van de ontwikkelingen.

Rondom Venlo is bijvoorbeeld de agro-bussiness van groot belang, maar hoe stem je deze af op de menselijke schaal. De groene invloedssfeer komt thans terug in de cradle-to-cradle aanpak van de Floriade, groene kantoorgebouwen en voorlichting over voeding en gezondheid.

 

Vermarkten van regionale electriciteit

Joke Emaus vertegenwoordigt het samenwerkingsverband van de Achterhoek. Daar is nu nog weinig last van krimp, maar wordt anticipering voorop gesteld om overlast te voorkomen. Het regiobestuur is ambitieus en overheid, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties trekken samen op om de huidige economische crisis te lijf te gaan, waarbij de pijlen gericht zijn op duurzame energie en groene economie. Dan dienen wel de mensen in de regio gehouden te worden om het voorzieningenniveau in stand te houden. Onderwijs vormt een belangrijke schakel, maar aan welke opleiding is regionaal behoefte? Hoeveel kan het regionale energienetwerk dragen en kan "Achterhoekse elektriciteit" worden vermarkt? Hoe ontstaat een goede mix met het waardevolle cultuurlandschap?

 

 De vicieuze cirkel doorbreken

Het energielandschap van de Veenkoloniën is inmiddels 200 jaar oud en verkeerd nog steeds in een vicieuze cirkel, zo vertelt Herman de Jong, programmamanager Agenda voor de Veenkoloniën. De kern van de opgave is de energietransitie, agrarische transitie en bevolkingskrimp. Daarbij dient in een nieuwe situatie het authentieke landschap zoveel mogelijk behouden te worden. In het proces is al veel in gang gezet, zoals een gebiedsprogramma. Kansen door nieuwe connecties staan nog open, zoals bijvoorbeeld de vastlegging van CO2 die bij de Eemshaven wordt geproduceerd: energievalley Noord-Nederland. Samenwerking met nieuwe partners is altijd welkom, waarbij reeds vijf groepen zijn onderscheiden: onderzoek, onderwijs, overheid, ondernemers en omgeving.

 

Drie experts geven inspiratie

Na het rondje langs de regio's geven drie inleiders gaven inhoudelijke input voor de discussie later op de dag.

 

Geen Agenda

Cees Anton de Vries van de RnR-groep (‘adviseurs voor ontwikkeling op organisatie-, gebouw- en gebiedsniveau en verkeer’) ziet niets in blauwdrukdenken. ‘Je moet een proces duurzaam inrichten, dan komen de juiste (ruimtelijke) beslissingen vanzelf. Dus niet denken in grenzen en zones.

Kenmerkend voor krimpprocessen is dat we het model van input-throughput en output, dat in groeisituaties wordt gebruikt, moeten loslaten. Er is geen nieuwe input van geld en mensen meer, het systeem moet in zichzelf nieuwe waarden creëren. Neem bijvoorbeeld 3 mei 2008 in Estland: één iemand begon met het opruimen van het zwerfafval, en na de golf die volgde is heel het land nu schoon!

Krimp maakt het mogelijk (en vereist) processen anders in te richten. Het biedt kansen om samen iets nieuws te doen. Daarvoor moet je heel open het gesprek aangaan, niet vanuit posities en voorwaarden, maar vanuit menselijke behoeften, emoties en eigen verantwoordelijkheid. Dat is een geweldige taak voor bestuurders: ga zonder agenda praten met ondernemers en burgers over wat zij nodig hebben en zorg dat ze met elkaar in gesprek blijven.

 

Bekijk hier een notitie van Cees Anton de Vries over zijn presentatie.

 

 Vallen om op te staan

 Bas Ambachtsheer werkt bij Cofely Energy Solutions BV en is gespecialiseerd in decentrale energievoorziening en energieneutrale projecten.

Het stoort hem dat in Nederland wel veel innovatieve concepten worden gemaakt, maar dat de publieke sector niet bereid is om met vallen en opstaan iets uit te proberen en gewoon te doen.

Bij energie-innovatie is het niet interessant meer om te kijken naar de schaal van een gebouw. We moeten onze aandacht richten op de schaal van een heel gebied: hoe kunnen we een gebied energieneutraal maken? Daarvoor hebben we nieuwe verdienmodellen nodig. Een aanpak moet integraal zijn, met alle private partijen (bouwers, exploitanten, energieleveranciers, bewoners). En niet stapsgewijs, maar parallel.

De snelle toename van warmte-koude-opslag maakt het nodig regie te voeren op de ondergrondse interferentie van deze projecten en op aspecten van bodemkwaliteit. 'Energie heeft ruimte nodig!'

 

Bekijk hier de dia’s die Bas Ambachtsheer bij zijn presentatie gebruikte.

 

 De regio moet het doen

 Anton van Hoorn is van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij neemt als uitgangspunt dat er in het verleden al vaker energietransities in de samenleving zijn geweest, die grote invloed op de ruimtelijke ordening hebben gehad, denk aan het buizen- en kabelnetwerk. De rol van de ruimtelijke ordening daarbij is:

 

-         accommoderen

 

-         voorwaarden stelen

 

-         projecten oproepen/stimuleren en initiëren.

 

 Enkele kernpunten uit zijn presentatie:

  • Energietransitie leidt tot kleine extra ruimteclaims: opwekking en transport.
  • Toch is het nodig een visie te formuleren op de gevolgen die dat heeft voor het landschap. Zoals de  windenergieparken off shore of on shore. Of de regionale organisatie van biomassa en afvalstromen. Of CO2 afvang en opslag.
  • Die visie dient als inspiratiebron voor omgevingsontwerp om tot een hoge kwaliteit te komen.

Meer over het onderzoek dat Anton van Hoorn bij het Planbureau voor de Leefomgeving deed naar de relatie tussen energie en ruimtelijke ordening is hier te bekijken.

 

 Regio's geven elkaar feedback

 Vervolgens ging het gezelschap uiteen in drie groepen.

 Download de verslagen per groep:

 

1. Waterpoort, Venlo en Parkstad Limburg

 

2. Veenkolonieen en Achterhoek

 

3. Kop van Noord Holland en Eemsdelta

 

 Terugkoppeling na de groepssessies

 In de groepssessies is al veel aan de orde gekomen: de aanwezige expertise werkte als een ideeënbombardement. Daarbij bleek onder meer dat bestaande kaders niet altijd de maatschappelijke dynamiek volgen, zoals bijvoorbeeld het Ruilverkavelingsinstrumentarium of de Reconstructiewet. Toch kunnen de wetten wel voor rust zorgen, zoals in geval van Midden-Delfland.

 Voor de regio's kon worden geconcludeerd dat Parkstad op gebied van de omgang met krimp al ver gevorderd is en hun expertises door andere regio's soms al wordt overvraagd. Inhoudelijk zijn er nog wel verschillende vragen: hoe energieopgave gelijk te schakelen met ruimtelijke opgave. Waterpoort en Venlo zijn vooral zoekend naar de procesorganisatie: welke partners te betrekken. Venlo kende al een succesvolle regiodialoog, en ook nu zou naast de formele, bestuurlijke lijn naar mensen kunnen worden gezocht. Er werd gesuggereerd om nu al een klankbordgroep te betrekken om een goede aansluiting bij de partijen en problematiek in het veld te krijgen. De echte energie is bij individuele mensen te vinden!

 De Veenkoloniën zoeken meer structuur in de aanpak en willen meer uiteenlopende partijen betrekken, zoals dorpsraden en initiatiefnemers. In de Achterhoek wil men inzetten op energie, maar voor het maken van juiste keuzes zoekt men naar criteria die passen bij de menselijke maat en het landschap. Misschien dat experts in regio kunnen helpen om het denken bij politici te veranderen. De Kop van Noord-Holland wil niet te snel trechteren, maar het proces met een open agenda ingaan. Voor Eemsdelta spelen nog verschillende inhoudelijke vraagstukken, zoals de verbinding tussen stad en land.

 William Moorlag ziet dat er nog veel te doordenken valt, waarbij het traditionele procespad wellicht niet het meest bruikbaar is. Misschien moeten de zaken op voorhand niet teveel worden georganiseerd, maar moeten bestuurders nu vooral even luisteren. Ga bijvoorbeeld niet gelijk in verevening denken of in termen van subsidies. Hans Leeflang rondt de bijeenkomst af met een uitspraak die een medewerker van de gemeente Bronckhorst eerder die middag deed: “Soms is subsidie als water in beton: teveel is niet goed!”

 

 Vervolg

 Als afsluiting van de middag werden de deelnemers uitgenodigd om even informeel na te praten en meteen maar agenda’s te trekken voor vervolgafspraken. Er komen dit jaar immers nog twee werkconferenties:  

  • Op donderdagmiddag 2 september over het geld: de kosten en de baten van de beoogde gebiedsontwikkeling
  • Op vrijdagmiddag 19 november over de prijsvraagopgave.

Als neerslag van dit gezamenlijke leer- en experimenteertraject verschijnt in januari 2011 een publicatie van de Eo Wijers-stichting. Voor elke deelnemende regio komen daarin de opgedane ideeën en inzichten aan bod. De publicatie zal een palet bieden aan mogelijkheden waarop het thema ‘Krimp, Energietransitie en Ruimtelijke Kwaliteit’ naar een prijsvraagopgave vertaald kan worden die voor ontwerpers uitdagend is en voor regio’s een verdieping en verrijking van planprocessen op kan leveren.

 De publicatie kan ook gezien worden als de longlist van potentiële gebieden waaruit prijsvraagregio(‘s) worden geselecteerd. In april 2011 kiest de vakjury uit de longlist één of enkele regio’s waar de negende ontwerpprijsvraag wordt gehouden. De betreffende provincie(s) fungeert als opdrachtgever van de prijsvraag. De Eo Wijers-stichting organiseert de prijsvraag.

 In januari 2012 wordt het juryoordeel bekendgemaakt en de prijs/prijzen uitgereikt. De Eo Wijers-stichting ziet graag,  aansluitend een vervolgfase waarin de prijswinnaar(s) samen met de opdrachtgever een flinke stap zet naar uitvoering van de prijsvraagopbrengst.  

 

<h1>eowijers.nl sitemap:</h1> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1090">Voorpagina</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1032">Nieuws</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1094">Prijsvragen</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1124">Hoe verloopt een Eo Wijers-prijsvraag?</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1169">2014-2015: Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1217">Plananalyse RUG 10e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1216">Film: Van droom naar daad</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1215">Vier beste inzendingen: het vervolg</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1214">Magazine Naar een energieneutrale Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1213">Presentatie CleantechLab bestuur Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1210">Uitkomsten Atelier Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1211">Slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1205">Prijsuitreiking 11 september, Deventer</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1207">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1203">Tentoonstelling 24x energieneutraal</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1204">Reizende tentoonstelling Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1191">Prijsvraagbrochure Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1197">Verslag Transitiemarkt 16 januari 2015</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1193">Verslag Transitiemarkt 12 december 2014</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1194">Video Prijsvraagopgave: 'Kado aan de regio'</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1196">Cleantech regio Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1198">Nieuwsbrief en LinkedIn-groep</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1189">Jury Eo Wijers-prijsvraag</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1199">Interview Yttje Feddes en Hans Leeflang</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1195">Informatiebundel Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1192">Inschrijven voor de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1188">Kandidatenbundel 'Stedelijke Regio's in transitie'</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1187">Bekendmaking Prijsvraagregio 4 september 2014</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1181">Tiende prijsvraag 'Stedelijke regio's in transitie</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1184">Vierde werkconferentie 22 mei 2014</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1183">Derde werkconferentie 27 maart 2014</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1182">Tweede werkconferentie 23 januari 2014</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1180">Eerste werkconferentie 14 november 2013</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1176">planning werkconferenties 2013-2014</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1172">Startbijeenkomst 20 juni 2013</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1138">2011-2012: VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1177">Klankbordgroep bijeenkomst 5 juli 2013</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1158">Uitslag Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1175">Sociale media in prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1178">Prijsvraag in beeld: documentaire over 9e Eo Wijer</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1165">Plananalyse</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1162">Slotconferentie 31 mei 2012</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1164">Juryrapport </a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1161">Analyse van de plannen</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1148">Verslag Veenmarkt, 6 september 2011</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1153">Verslag Veenmarkt, 12 oktober 2011</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1156">Virtuele Veenmarkt</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1149">Prijsvraagbrochure</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1150">Prijsvraagdocumenten voor deelnemers</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1152">Vragen en antwoorden</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1186">Kandidatenbundel 9e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1209">Gedachten over krimpopgave Veenkolonien</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1151">Werkconferenties 2010/2011</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1157">Eindejaarsconferentie 7 dec 2011</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1144">Verslag manifestatie, 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1141">Manifestatie 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1142">Aanmeldingsformulier</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1143">Manifestatie 20 januari 2011</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1130">Startconferentie 22 januari 2010</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1132">Werkconferentie 23 april 2010</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1133"><b>Werkconferentie 17 juni 2010</b></a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1134">Werkconferentie 2 september 2010</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1135">Werkconferentie 19 november 2010</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1131">Organisatie ronde 2010-2011</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1139">Vak- en Streekjury 2011-2012 </a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1159">Stellingen van de vakjury</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1201">Artikel energietransitie n.a.v. 9e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1077">2008-2009: Deltapoort en Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1122">Deltapoort na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1123">Vechtstreek na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1083">Inzendingen Deltapoort</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1121">Inzendingen Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1119">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1116">Streekjury's</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1113">Brochure en wedstrijdprogramma (download)</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1089">Werkconferenties Prijsvraagronde 2008</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1038">2006: ... tegen de stroom in en met de stroom mee</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1067">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1070">Jury</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1072">Prijsuitreiking</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1106">Toekomst IJmeer/ Perspectief van Pampus</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1202">Oplevering Essche Stroom</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1179">Gedachtegoed 7e prijsvraag werkt door</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1137">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1040">2001: Grenzeloze beweging</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1062">1998: Wie is er bang voor het lege programma?</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1063">1995: Inside Randstad Holland</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1064">1991: Het Stromende Stadsgewest</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1065">1989: Stad en Land op de Helling</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1066">1985: Nederland Rivierenland</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1053">Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1059">Doelstelling</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1060">Resultaten en geschiedenis</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1100">Organisatie</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1061">Bestuur</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1102">Vakjury</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1096">Secretariaat</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1099">Het Bureau</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1092">Vrienden van Eo Wijers</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1027">Publicaties</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1109">Publicaties van stichting</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1166">Plananalyse prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1163">Juryrapport Prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1036">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1073">Publicaties over stichting</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1168">Artikelen</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1154">Ontwerpen aan de regio</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1117">Een kwart eeuw Eo Wijers-stichting</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1218">Essay: Ontwerpen in de regio</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1219">Advies Kwartiermakers Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1093">Persberichten</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1212">Persbericht 'CleanTechLab opgericht'</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1208">Prijsuitreiking Stedendriehoek 11 september 2015 </a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1136">Hans Leeflang spreekt op BNSP congres</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1145">Prijsvraag 2011-2012: Veenkolonien</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1023">Contact</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1080">Adresgegevens</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1082">Disclaimer</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />