Tiende Eo Wijers-prijsvraag uit de startblokken

De tiende Eo Wijers-prijsvraag is op 20 juni 2013 uit de startblokken gegaan met een levendige, goed bezochte bijeenkomst in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam.

Hieronder een verslag van de bijeenkomst. Vind downloads van de gegeven presentaties onderaan deze pagina.

 

Hans Leeflang, voorzitter van de Eo Wijers-stichting, kon de bezoekers informeren dat maar liefst tien van de twaalf provincies een financiële bijdrage hebben toegezegd om de eerste fase van de nieuwe prijsvraag mogelijk te maken.

De deelnemers aan deze middag vertegenwoordigeden stedelijke regio’s uit het hele land:

 • Noord-Holland,
 • gemeentelijk netwerk Utrecht10
 • regio West-Brabant
 • provincie Brabant
 • Groningen-Assen
 • Zwolle-Kampen
 • Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen)
 • Den Haag/Haaglanden
 • Rotterdam/Zuidvleugel
 • Venlo

De bijeenkomst was opgezet als een tweeluik: het eerste deel was bedoeld om te leren van de negende prijsvraag (Nieuwe energie voor de Veenkoloniën), het tweede deel om inspiratie op te doen voor de tiende (Stedelijke regio’s in transitie).

Terugblik

In het kader van de terugblik waren er presentaties van de drie winnaars: Samen Pionieren, 7-sprong en Veennet. Zij hielden ondermeer een pleidooi voor ruimte voor innovatie bij de overheid. Nu worden nieuwe aanpakken en nieuwe opgaven vaak gefrustreerd, omdat het immers ‘moet passen in het huidig beleid’. Ook signaleerden zij de behoefte, juist bij een bottum up-benadering, aan regionale regie en ‘connectivity’ te werken. De overheid moet wel wat doen!

Yttje Feddes, voorzitter van de vakjury, beklemtoonde tijdens de nabespreking hoezeer de negende prijsvraag afweek van eerdere door de nadruk op de factor tijd en op het proces in plaats van het regionaal ontwerp.

Tjerk Ruimschotel (BNSP) en Frans Boots (NVTL) onderschreven de kracht van het ruimtelijk beeld. Zij braken een lans voor het blijven tekenen (en rekenen) juist in de zich aandienende nieuwe planningspraktijk. En Annet Kempenaar (WUR) constateerde op basis van de uitgevoerde plananalyse, dat de plannen onvoldoende gebruik hebben gemaakt van state-of-the-art-kennis.

De prijsvraagwinnaars van de negende, die vertelden over hun ervaringen, drukten de Eo Wijers-stichting op het hart dat er inhoudelijk en in de tijd een goede aansluiting behoort te zijn tussen de prijsuitreiking en de vervolgacties die de regionale opdrachtgever onderneemt in de richting van de prijswinnaars. Ook bij het naast elkaar functioneren van een vak- en een streekjury werd stilgestaan.

Hans Leeflang zei dat er geen vast stramien is voor de Eo Wijers-prijsvragen en dat het dus heel goed mogelijk is om bij de tiende prijsvraag aan die wensen voor andere organisatievormen tegemoet te komen.

Inspiratie

De Eo Wijers-stichting heeft als titel voor de tiende prijsvraag gekozen voor ‘stedelijke regio’s in transitie’. Zij heeft dat voorlopig gespecificeerd in drie thema’s:

 • transitie van de gebouwenvoorraad en verdienmodellen;
 • transitie van fossiele naar duurzame energie;
 • nieuwe sturingsconcepten en aanpak op bovenregionale schaal.

Over deze thema’s werden inspirerende presentaties gegeven door respectievelijk Rients Dijkstra (rijksadviseur infrastructuur en stad), Martin Dubbeling (Connecting Cities/ISOCARP) en Geert Teisman (Erasmus Universiteit en Platform31).

 

Rients Dijkstra ging vooral in op ambities van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en de vragen die uit die visie voortvloeien voor de zuidelijke Randstad. De ambities onderschreef Dijkstra, maar hij vroeg zich hardop af hoe ze gerealiseerd zouden moeten worden. Daar heeft het rijk volgens hem geen idee van. Hergebruik en herontwikkeling moeten voor Dijkstra niet alleen betrekking hebben op gebouwen, maar ook op infrastructuur en landschap, en dan niet alleen crisisgedreven maar uit noodzaak, want duurzaamheid en concurrentievermogen stellen hoge eisen.

Martin Dubbeling gaf een presentatie met als boodschap dat Nederland dramatisch achterloopt in het gebruik van duurzame energie. Hoewel er allerlei technieken voorhanden zijn, ontbreekt het bij veel ontwerpers, beleidsmakers en consumenten aan het besef dat het roer om moet – en snel. De oplossing ziet Dubbeling zeker ook uit de steden komen. Daar moet het energiegebruik worden teruggedrongen en daar moeten de innovaties plaatsvinden. De stad als energieproducent!

Geert Teisman maakte duidelijk dat in gebiedsontwikkeling vraagsturing de plaats heeft ingenomen van aanbodsturing. De overheid is nog maar één van vele spelers, dus overal zullen regio’s op zoek moeten naar allianties en coöperaties. Ook planmatig werken heeft geen perspectief meer. Opportuniteit wordt steeds belangrijker: wat wil je bereiken? Begin daaraan te werken en zoek partners die mee willen doen en een actieve, positieve bijdrage willen leveren. Wie alleen belemmeringen oproept en bezwaren aantekent, kan geen partner zijn. Begin (klein) bij wat kan, en bouw dat uit tot ontwikkeling. Het nieuwe sturen is vooral een kwestie van assembleren!

Diner

Over deze thema’s en de presentaties werd tijdens het diner doorgepraat aan drie tafels. Het bestuur en het Bureau van de Eo Wijers-stichting hebben tijdens die gesprekken uiteenlopende reacties gehoord op de thema’s. De vertegenwoordigers van de regio’s gaven – soms concreet, dan weer aftastend – aan welke mogelijkheden zij voorlopig zagen om aan de eerste prijsvraagronde mee te doen.

Er was veel enthousiasme over het thema governance. Ten aanzien van het thema energietransitie waren er vooral veel vragen. Bovenal de vraag hoe het bestuurlijk besef van de urgentie kan worden vergroot. Alleen bij een gedeelde urgentie leek het de gespreksdeelnemers mogelijk om dit thema in een regionale prijsvraag mee te nemen. Het thema voorraadbeheer ging al pratende kantelen naar het verdienvermogen en de concurrentiepositie van stedelijke regio’s.

Werkconferenties

Hans Leeflang besloot de bijeenkomst met een blik op de komende periode.

De Eo Wijers-stichting gaat aan de hand van de discussies in het NAi een serie werkconferenties voorbereiden, daarbij intensief gebruikmakend van de vele reacties die zij heeft ontvangen. De stichting zal bij die voorbereiding contact zoeken met vertegenwoordigers van de regio’s om de inhoud van die conferenties scherp krijgen, zodat die optimaal tegemoet komen aan de belangstelling van de deelnemers.

De conferenties worden vanaf november 2013 gehouden. Aan het einde van die reeks zal in het voorjaar van 2014 het moment komen waarop regio’s hun eigen prijsvraagvoorstel kunnen opstellen en zal de stichting een regio selecteren waar de prijsvraag wordt uitgeschreven.

In de loop van de dag was van verschillende kanten erop gewezen hoe waardevol ook deze eerste fase al is. Door het voorbereiden van een prijsvraagopgave in een regio worden overheden en andere regionale partijen gedwongen na te denken over het ontwikkelingsperspectief en hoe zij daar samen aan kunnen bijdragen. De negende prijsvraag heeft ons geleerd dat ook regio’s die uiteindelijk niet als prijsvraagregio werden gekozen, van die voorbereidende fase veel profijt hebben.

 

De werkconferenties vinden plaats in De Villa van Twijnstra Gudde in Amersfoort.

 

De planning ziet er als volgt uit:

 

1e werkconferentie:    14 november 2013

 

2e werkconferentie:    23 januari 2014

 

3e werkconferentie:    27 maart 2014

 

4e werkconferentie:    22 mei 2014

<h1>eowijers.nl sitemap:</h1> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1090">Voorpagina</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1032">Nieuws</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1094">Prijsvragen</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1124">Hoe verloopt een Eo Wijers-prijsvraag?</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1169">2014-2015: Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1217">Plananalyse RUG 10e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1216">Film: Van droom naar daad</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1215">Vier beste inzendingen: het vervolg</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1214">Magazine Naar een energieneutrale Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1213">Presentatie CleantechLab bestuur Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1210">Uitkomsten Atelier Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1211">Slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1205">Prijsuitreiking 11 september, Deventer</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1207">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1203">Tentoonstelling 24x energieneutraal</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1204">Reizende tentoonstelling Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1191">Prijsvraagbrochure Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1197">Verslag Transitiemarkt 16 januari 2015</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1193">Verslag Transitiemarkt 12 december 2014</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1194">Video Prijsvraagopgave: 'Kado aan de regio'</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1196">Cleantech regio Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1198">Nieuwsbrief en LinkedIn-groep</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1189">Jury Eo Wijers-prijsvraag</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1199">Interview Yttje Feddes en Hans Leeflang</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1195">Informatiebundel Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1192">Inschrijven voor de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1188">Kandidatenbundel 'Stedelijke Regio's in transitie'</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1187">Bekendmaking Prijsvraagregio 4 september 2014</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1181">Tiende prijsvraag 'Stedelijke regio's in transitie</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1184">Vierde werkconferentie 22 mei 2014</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1183">Derde werkconferentie 27 maart 2014</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1182">Tweede werkconferentie 23 januari 2014</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1180">Eerste werkconferentie 14 november 2013</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1176">planning werkconferenties 2013-2014</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1172"><b>Startbijeenkomst 20 juni 2013</b></a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1138">2011-2012: VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1177">Klankbordgroep bijeenkomst 5 juli 2013</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1158">Uitslag Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1175">Sociale media in prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1178">Prijsvraag in beeld: documentaire over 9e Eo Wijer</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1165">Plananalyse</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1162">Slotconferentie 31 mei 2012</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1164">Juryrapport </a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1161">Analyse van de plannen</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1148">Verslag Veenmarkt, 6 september 2011</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1153">Verslag Veenmarkt, 12 oktober 2011</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1156">Virtuele Veenmarkt</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1149">Prijsvraagbrochure</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1150">Prijsvraagdocumenten voor deelnemers</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1152">Vragen en antwoorden</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1186">Kandidatenbundel 9e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1209">Gedachten over krimpopgave Veenkolonien</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1151">Werkconferenties 2010/2011</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1157">Eindejaarsconferentie 7 dec 2011</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1144">Verslag manifestatie, 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1141">Manifestatie 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1142">Aanmeldingsformulier</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1143">Manifestatie 20 januari 2011</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1130">Startconferentie 22 januari 2010</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1132">Werkconferentie 23 april 2010</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1133">Werkconferentie 17 juni 2010</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1134">Werkconferentie 2 september 2010</a><br /> ---<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1135">Werkconferentie 19 november 2010</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1131">Organisatie ronde 2010-2011</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1139">Vak- en Streekjury 2011-2012 </a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1159">Stellingen van de vakjury</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1201">Artikel energietransitie n.a.v. 9e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1077">2008-2009: Deltapoort en Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1122">Deltapoort na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1123">Vechtstreek na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1083">Inzendingen Deltapoort</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1121">Inzendingen Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1119">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1116">Streekjury's</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1113">Brochure en wedstrijdprogramma (download)</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1089">Werkconferenties Prijsvraagronde 2008</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1038">2006: ... tegen de stroom in en met de stroom mee</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1067">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1070">Jury</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1072">Prijsuitreiking</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1106">Toekomst IJmeer/ Perspectief van Pampus</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1202">Oplevering Essche Stroom</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1179">Gedachtegoed 7e prijsvraag werkt door</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1137">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1040">2001: Grenzeloze beweging</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1062">1998: Wie is er bang voor het lege programma?</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1063">1995: Inside Randstad Holland</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1064">1991: Het Stromende Stadsgewest</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1065">1989: Stad en Land op de Helling</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1066">1985: Nederland Rivierenland</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1053">Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1059">Doelstelling</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1060">Resultaten en geschiedenis</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1100">Organisatie</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1061">Bestuur</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1102">Vakjury</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1096">Secretariaat</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1099">Het Bureau</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1092">Vrienden van Eo Wijers</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1027">Publicaties</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1109">Publicaties van stichting</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1166">Plananalyse prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1163">Juryrapport Prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1036">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1073">Publicaties over stichting</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1168">Artikelen</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1154">Ontwerpen aan de regio</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1117">Een kwart eeuw Eo Wijers-stichting</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1218">Essay: Ontwerpen in de regio</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1219">Advies Kwartiermakers Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1093">Persberichten</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1212">Persbericht 'CleanTechLab opgericht'</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1208">Prijsuitreiking Stedendriehoek 11 september 2015 </a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1136">Hans Leeflang spreekt op BNSP congres</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1145">Prijsvraag 2011-2012: Veenkolonien</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1023">Contact</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1080">Adresgegevens</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1082">Disclaimer</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />